China, Shanghai - Kongsberg Maritime China Ltd

Shanghai, China