Skip to main content

Kongsberg Maritime China Shanghai Ltd - Guangzhou

510623 Guangzhou, China

General Inquiries

RM 2101 North Tower, 3 Huaqiang Road 510623 Guangzhou China

Site contact: Jun Gao