China, Guangzhou - Kongsberg Maritime China Ltd

510623 Guangzhou, China

General Inquiries

RM 2101 North Tower, 3 Huaqiang Road, 510623 Guangzhou China

Site contact: Jin Hua Zhou, Site Office Manager

Contact