SYSTEMS ENGINEERING:

– for deg som vil utgjøre en forskjell.

Forestill deg at du kan bidra til å utvikle et tryggere og sikrere miljø for beslutningstaking innen forsvar og sikkerhet. Eller å dykke inn i komplekse systemer som leverer pålitelig og kritisk informasjon for jordobservasjon og havovervåkning. 

Forståelsen for hvordan alle brikkene passer inn i det store bildet, er selve kjernen i Systems Engineering. Fugleperspektivet som holder kaoset under kontroll. 
 
Systemingeniørene i Kongsberg Defence & Aerospace jobber med utvikling av produkter og teknologi som bidrar til å beskytte mennesker og infrastruktur over hele verden. Ny, banebrytende teknologi og innovative prosjekter, komplekse og integrerte systemer som krysser flere teknologiske og faglige domener er en del av hverdagen. Her er muligheten til å jobbe i tverrfaglige team ikke bare en mulighet, men en forutsetning. 

– Selv om Systems Engineering som metode er ganske lik uansett hvilken industri du jobber i, har våre produkter ekstreme krav til kvalitet og ytelse.

Systemene er mange og avanserte. Denne kompleksiteten er det som gjør jobben ekstra interessant og spennende. 

- Jon Anders, systemingeniør Integrated Defence Systems

Systems Engineering defineres som en tilnærming til å designe og administrere komplekse systemer, slik at de fungerer effektivt og oppfyller alle nødvendige krav gjennom hele livssyklusen. 
 
Det innebærer i praksis noen sentrale elementer som:  
 
Helhetlig tankegang: Systems engineering handler om å se det store bildet. Det fokuserer på hvordan alle delene av et system passer sammen – og jobber sammen. 
 
Livssyklus: Dette innebærer å tenke på alt fra hvordan systemet skal designes, bygges, driftes, vedlikeholdes, og til slutt avvikles eller erstattes. Målet er å sikre at systemet fungerer godt gjennom hele sin levetid.  
 
Tverrfaglig tilnærming: Systems engineering involverer kunnskap fra ulike fagområder. Ingeniører, prosjektledere, brukerdesignere, og mange andre kan være involvert for å sikre at systemet møter alle nødvendige krav og behov.  
 
Problemløsing: Det handler om å identifisere problemer eller behov, og deretter finne løsninger. Dette kan innebære å utvikle nye teknologier, forbedre prosesser, eller finne smarte måter å kombinere eksisterende løsninger på.  
 
Risikostyring: En viktig del av systems engineering er å identifisere potensielle problemer eller risikoer med systemet, og deretter planlegge for hvordan disse kan håndteres eller unngås.  
 
I Systems Engineering fokuseres det på å forstå og møte kundens krav til et produkt, i samarbeid med eksperter for å sikre grundige beslutninger. Rollen omfatter utvikling, testing og verifisering av produktene, med mål om minimal teknisk risiko og høy pålitelighet, sikkerhet, og brukervennlighet. 

– Forsvarsproduktene skiller seg ut på grunn av deres lange levetid og de ekstreme miljøene de utsettes for.

Å følge et produkt gjennom dets livssyklus kan være krevende, i tillegg til at vedlikeholdsnivået bør være så lavt som mulig, mens tilgjengeligheten bør være så høy som mulig.

Det er viktig å finne den riktige balansen mellom de ulike faktorene.  

- Oluf, Gruppeleder for System Design & Analysis Flight Systems. 

Behovet for kompetanse innen Systems Engineering blir stadig viktigere, spesielt i vår moderne verden hvor teknologi og systemer blir mer komplekse og integrerte.  
 
I utvikling og produksjon av forsvarsprodukter og teknologi spiller Systems Engineering en avgjørende rolle. I denne sektoren, hvor kompleksitet og krav til pålitelighet og sikkerhet er ekstremt høye, sikrer Systems Engineering at alle komponenter i et våpensystem, kommunikasjonssystem, eller annen forsvarsteknologi fungerer sammen på en best mulig måte. 

Systems Engineering bidrar med å koordinere tverrfaglige team, integrere ulike teknologier og sikre at systemene møter alle operative og sikkerhetsmessige standarder. Ved å bruke en grundig, metodisk tilnærming hjelper Systems Engineering med å identifisere og håndtere risikoer, samt å forutsi og løse potensielle problemer.  
 
I tillegg er kostnadseffektivitet en nøkkelfaktor. Systems Engineering bidrar til å optimalisere utviklings- og produksjonsprosessene, sikre at prosjekter fullføres innenfor budsjett og tidsrammer, og unngå kostbare overraskelser eller forsinkelser. Ved å sikre at alle systemkomponenter er designet og testet for å fungere sammen fra starten, reduseres behovet for dyre modifikasjoner eller reparasjoner etter implementering. 

– Jeg mener at rollen som systemingeniør burde ha blitt implementert i større grad i alle selskaper, fordi det vil sikre færre designendringer sent i utviklingsprosessen.
Ingeborg, systemingeniør i Missile Systems.

En god blanding av ferdigheter og personlige egenskaper  

En dyktig systemingeniør trenger en god blanding av ferdigheter og personlige egenskaper for å gjøre en god jobb. 
 
– Siden mange av oppgavene både kan og må læres, er nok den aller viktigste egenskapen å ha interesse for å forstå hvordan ting henger sammen, sier Wenche som er avdelingsleder for Systems Engineering gruppa i divisjonen Integrated Defence Systems, og har ansatt mange av systemingeniørene som jobber hos oss i dag.   
 
– Men det er også en stor fordel å ha med seg teknisk kompetanse og gjerne dybdekunnskap fra minst ett av de involverte fagområdene og det er minst like viktig å evne å formidle tekniske detaljer på en forståelig måte til andre som ikke har samme kunnskap. 
 
I denne rollen er treffpunktene mange, og gode samarbeidsevner og sosiale ferdigheter kommer godt med i møtet med folk fra ulike fagområder.   
 
Og selv om detaljfokus er nødvendig for å unngå store problemer fra små feil, er det grunnleggende at systemingeniøren evner å ta i bruk fugleperspektivet, skaffe seg en oversikt og se det store bildet. 

– Kanskje det er fordi det er mange av oss her som er så like, og vi er alle ingeniører i hodet, men dette er det beste arbeidsmiljøet jeg noen gang har vært en del av.  Jon Anders, systemingeniør Integrated Defence Systems. 

Ulike metoder innen Systems Engineering:

  • V-modellen: En utviklingsmetodikk som vektlegger verifisering og validering gjennom utviklingsprosessen, formet som en "V". Brukes ofte i prosjekter med høy risiko og kompleksitet, som forsvars- og romfartsprosjekter, hvor det er kritisk å verifisere og validere systemet på ulike nivåer.

  • Agile Systems Engineering: Kombinerer smidig utvikling med Systems Engineering for å fremme kundesamarbeid, tilpasse seg endringer og levere fungerende komponenter regelmessig. Ideelt for prosjekter med foranderlige krav eller behov for rask leveranse.

  • Model-Based Systems Engineering (MBSE): Benytter modeller for informasjonsutveksling for å forbedre systemforståelsen og fremme samarbeid. Passer for komplekse prosjekter som krever effektiv håndtering av omfattende informasjon.

  • System Dynamics: Analyserer komplekse systemers oppførsel over tid ved hjelp av aksjons-reaksjonsløkker og flytdiagrammer, egnet for å simulere effekten av endringer i politikk eller strategi, og forstå komplekse systemer.

  • Lean Systems Engineering: Implementerer lean-produksjonsprinsipper for å øke effektiviteten og verdi i utviklingsprosesser, ved å redusere sløsing. Effektivt for prosjekter som målretter mot optimalisering av ressurser og kostnadsreduksjoner.

Systemingeniørene i Kongsberg Defence & Aerospace jobber på tvers av ulike divisjoner, avdelinger, programmer, produkter og prosjekter. Det betyr også at flere av de ovennevnte metodene vil kunne benyttes avhengig av hva de skal løse.  
 
Det er likevel en felles prosess som ligger til grunn for alle som jobber med Systems Engineering hos oss, uavhengig av hvilken divisjon eller produkt man jobber med. 

«Design and development»-prosessen er basert på V-modellen, med systemutviklingsfasene på den venstre siden, implementering i midten og verifikasjon og testing til høyre. 

Likevel vil prosessen materialisere seg ulikt fordi den benyttes på ulike produkter eller systemer. Og elementer fra andre metoder vil også benyttes på enkelte prosjekter, som for eksempel «Model Based Systems Engineering» som benytter modeller fremfor dokumenter, som en viktig del av informasjonsutvekslingen mellom fagdisiplinene. Målet er å forbedre forståelsen av systemet gjennom hele livssyklusen og å fremme samarbeid gjennom en felles modell.  
 
– Dette er en moderne måte å utføre systemteknikk på, der vi bruker nye og avanserte metoder og dataverktøy for å mestre og håndtere kompleksiteten, forklarer Oluf, gruppeleder for System Design & Analysis i divisjon Missile Systems sin Flight Systems avdeling, hvor denne metoden benyttes i stor grad.   
 
Fordi en systemingeniør tar del i hele prosessen, så vil det være stor variasjon i oppgaver og ansvarsområder. Noen jobber med kundekrav, spesifikasjoner, kostnadsestimat og tilbud, mens andre fokuserer på systemarkitektur og design eller integrasjon, testing, verifikasjon og validering. Spekteret er stort, og ofte er det interessefelt og kompetanse som styrer hva man jobber med. 

Har du evnen til å se det store bildet og hvordan ulike systemer henger sammen og påvirker hverandre?

Er du en systemingeniør med lidenskap for teknologisk innovasjon og med et ønske om å gjøre en reell forskjell?

Nå har du muligheten.