Års- og bærekraftsrapport 2023: Å gjøre en forskjell

2023 ble et godt år for KONGSBERG. Vi nådde mange milepæler, styrket posisjonene våre innenfor bærekraft og sikkerhet, og passerte 40 milliarder i omsetning. Dette har vi klart som følge av målrettet og dedikert arbeid gjennom mange år.

Key Figures 2023

 • Order backlog

  88 550

  Order backlog 88 550

 • EBIT

  11.3%

  EBIT 11.3%

 • ROACE

  33.3%

  ROACE 33.3%

 • Countries

  39

  Countries 39

Download report here

Please download our Annual & Sustainability Report 2023: Making a Difference (Norwegian/English) by clicking on the links below:

Å gjøre en forskjell

2023 ble et godt år for KONGSBERG. Vi nådde mange milepæler, styrket posisjonene våre innenfor bærekraft og sikkerhet, og passerte 40 milliarder i omsetning. Dette har vi klart som følge av målrettet og dedikert arbeid gjennom mange år. Jeg vil derfor rette en stor takk til mine kollegaer i KONGSBERG, våre kunder, leverandører, eiere og andre viktige samarbeidspartnere.

Utsikter 2024

KONGSBERG har gjennom de siste årene hatt en positiv utvikling, vist god tilpasningsevne og levert betydelig vekst og forbedrede resultater.

Ved utgangen av 2023 hadde konsernet en ordrereserve på NOK 88,6 milliarder, hvorav NOK 30,8 milliarder skal leveres i 2024. Dette gir et godt grunnlag for fortsatt vekst. Ordreinngang fra ettermarkedet er i mindre grad inkludert i ordrereserven. Ordrereserven i tilknyttede selskap, samt rammeavtaler, kommer i tillegg til den rapporterte ordrereserven.

Sikrer god aktivitet

Kongsberg Maritime er eksponert mot nybygg og ettermarked innen et bredt spekter av segmenter, fra tradisjonell handelsflåte til mer avanserte fartøy som utfører komplekse marine operasjoner. Mange skipsverft har tilnærmet fulle ordrebøker de nærmeste årene, noe som gjør at Kongsberg Maritimes ordrereserve strekker seg utover i tid og sikrer god aktivitet. En generelt aldrende fartøysflåte og strengere krav knyttet til utslipp, gir behov for oppgraderinger. Som følge av dette ventes høy aktivitet i ettermarkedet, også i 2024.

Økt produksjonskapasitet

Kongsberg Defence & Aerospace har vokst kontinuerlig de siste årene og hadde en ordrereserve på NOK 65,4 milliarder ved utgangen av 2023. Forretningsområdet er godt posisjonert for flere betydelige ordrer på kort og mellomlang sikt, noe som gir forventninger om økt ordrereserve over de neste årene. Lønnsomheten varierer mellom ulike produktgrupper og ulike geografier. Sammensetningen av prosjekter i leveranse er derfor en viktig driver for lønnsomheten i forretningsområdet. Forretningsområdets langsiktige mål for EBITDA-margin er 17 prosent i 2025, men det vil variere mellom kvartaler. Det forventes fortsatt vekst fremover, spesielt drevet av missilleveranser. For å sikre kapasitet til å levere eksisterende ordre og møte den betydelige etterspørselen, investeres det blant annet i økt produksjonskapasitet for missiler med ny fabrikk, som tas i bruk sommeren 2024.

2023 ble et godt år for KONGSBERG. Vi nådde mange milepæler, styrket posisjonene våre innenfor bærekraft og sikkerhet, og passerte 40 milliarder i omsetning. Dette har vi klart som følge av målrettet og dedikert arbeid gjennom mange år.

- Geir Håøy, President og Administrerende direktør

Verdensledende teknologiportefølje

Kongsberg Discovery har en bred, verdensledende teknologiportefølje, kombinert med dyp domenekunnskap og programvare som er viktig innenfor fiskeri, havforskning, marine operasjoner, havbasert energiproduksjon og overvåking av kritisk infrastruktur. Det er stor etterspørsel etter teknologi innen alle disse segmentene, noe som gir grunnlag for fortsatt vekst.

Grunnlag for fortsatt vekst

Kongsberg Digital økte både driftsinntekter og gjentakende driftsinntekter betydelig i 2023. Det er stor oppmerksomhet fra markedet for digitale løsninger for området, både knyttet til effektivisering av operasjoner og i et klimaperspektiv. Etterspørselen, sammen med allerede signerte rammeavtaler, gir grunnlag for fortsatt vekst. Det vil bli investert betydelig i økt kapasitet, utvikling og utrulling av digitale løsninger, også i 2024. KONGSBERG har som ambisjon at Kongsberg Digital skal levere positiv EBITDA i 2. halvår 2024.

Dagens verdensbilde er urolig og uforutsigbart. Vi ser samtidig store behov knyttet til økt energieffektivitet, mer miljøvennlige energikilder, sikkerhet og overvåking. KONGSBERG har produkter og systemer som kan bidra til å løse disse utfordringene. Dette, i tillegg til en sterk ordrereserve og en solid finansiell stilling, gir et godt utgangspunkt for vekst i 2024.

Download report here

Please download our Annual & Sustainability Report 2023: Making a Difference (Norwegian/English) by clicking on the links below: