Statusoppdatering COVID-19

Kongsberg Gruppen har som følge av virusutbruddet iverksatt en rekke tiltak for å håndtere den ekstraordinære situasjonen. Selskapets viktigste prioritet er å sikre helse, arbeidsplasser, sikkerhet, likviditet og levere på forpliktelser ovenfor kunder, eiere og andre viktige interessenter.

Som et resultat av ringvirkningene av COVID-19, og som følge av de omfattende tiltakene ulike lands myndigheter har iverksatt, opplever Kongsberg Gruppen lavere aktivitet enn planlagt. Reiserestriksjoner, karantenebestemmelser og andre smittevernhensyn fører til utfordringer i produksjon og innenfor kunde- og leverandørkjeden. Spesielt merkbart er utfordringene innen Kongsberg Maritime. Forsvarsvirksomheten er også berørt, men i mer begrenset grad. Kongsberg Defence & Aerospace og datterselskapet Kongsberg Satellite Services er definert som samfunnskritiske oppgaver.

KONGSBERG har en solid finansiell stilling og er godt rustet til å takle ekstraordinære situasjoner. Med kontorer, serviceapparat og fabrikker i 40 land, er vi i stand å holde kritiske operasjoner i gang selv i en situasjon med omfattende reiserestriksjoner. Internasjonal tilstedeværelse er spesielt viktig for Kongsberg Maritime som har utstyr installert på 30.000 skip over hele verden.

Kongsberg Gruppen har nær 11.000 ansatte. Som en konsekvens av lavere aktivitet har vi permittert og sendt permitteringsvarsel til om lag 550 ansatte i Norge, ved utgangen av uke 14. I tillegg er det også iverksatt permitteringer og andre kapasitetstilpasninger internasjonalt.

Permitteringene berører samtlige forretningsområder og stabsfunksjoner, og hovedtyngden er innenfor dden maritime virksomheten.

Kongsberg Maritime har utstrakte internasjonale operasjoner og blir direkte berørt av nedgang i handel og verdensøkonomien. De ulike lands reiserestriksjoner påvirker spesielt deler av service- og etter markedet. Med kontorer og serviceapparat i 34 land gjennomføres prosjektleveranser og store deler av serviceoppdragene lokalt. Aktiviteten er imidlertid redusert og det er blant annet besluttet å sette visse ikke-kritiske utviklingsprosjekter på hold som et tiltak for å sikre likviditet. Samtidig kan  oljeprisfallet føre til lavere aktivitet i olje og gass markedet.

Kongsberg Maritime har en stor operasjon i Asia, hovedsakelig i Kina, Sør-Korea og Singapore. I denne regionen, hvor korona-utbruddet startet og spredte seg på en alarmerende måte i januar, har myndighetene tilsynelatende fått kontroll på situasjonen og samfunnet synes å være på vei tilbake til en mer normalsituasjon. 

Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) har hovedtyngden av operasjonene i Norge og med høy eksportandel. Så langt har ikke forsvarsvirksomheten opplevd store konsekvenser som følge av COVID-19, og operasjonene opprettholdes på et tilnærmet normalt nivå.

Kongsberg Defence & Aerospace har en omfattende operasjon i Johnstown, USA. Denne operasjonen er definert som samfunnskritisk av amerikanske myndigheter og er ikke foreløpig berørt av virussituasjonen i USA. Arsenalet, fabrikken på Kongsberg som leverer kritiske komponenter til kampflyet F-35, har så langt heller ikke opplevd forsinkelser i produksjonen.    

Kongsberg Gruppen er i utgangspunktet godt rustet til å takle ekstraordinære situasjoner men opplever at konsekvensene av COVID-19 er usikre. Vårt mål er å beholde finansiell robusthet under denne krevende perioden og er innstilt på å gjennomføre nødvendige tiltak for å tilpasse aktiviteten til etterspørselen, og dermed bygge bro til en langsiktig bærekraftig utvikling av selskapet.

Som følge av den ekstraordinære situasjonen vil Kongsberg Gruppen komme tilbake med regelmessig oppdatering.

Kongsberg Gruppen (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. Kongsberg Gruppen har nær 11 000 medarbeidere i 40 land. Følg oss på Twitter: @kongsbergasa.