Skip to main content

KONGSBERG med milliardresultat og rekordhøy ordreinngang

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) leverer lønnsom vekst og en rekordhøy ordreinngang på over 15 milliarder kroner i kvartalet. Alle forretningsområdene øker driftsinntektene, mens veksten for konsernet i hovedsak drives av høy aktivitet innen forsvarsvirksomheten.

Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) har en omsetning på 2,3 mrd., en økning på 17 prosent, mens Kongsberg Maritime (KM) leverer 15% EBITDA-margin. Kongsberg Digital (KDI) fortsetter oppskaleringen og øker omsetningen med 20% i kvartalet.

  1. kvartal:
  • Driftsinntektene ble MNOK 6 216 mot MNOK 5 802 i tredje kvartal i 2020, en økning på 7%
  • EBITDA ble MNOK 1 054 mot MNOK 919 tredje kvartal i 2020, en økning på 15%
  • EBITDA-marginen ble 17,0% mot 15,8% i tredje kvartal i 2020
  • Ordreinngangen ble MNOK 15 315 mot MNOK 4 558 i tredje kvartal i 2020

– Kongsberg Gruppen fortsetter den sterke trenden også i tredje kvart­­­­al. Forsvarsvirksomheten vår har rekordhøy ordreinngang drevet spesielt av kontraktene med Tyskland for ubåt og Naval Strike Missile (NSM). På maritim side har flere kontrakter innen offshore vind bidratt til god utvikling i ordreinngang, mens vi fortsetter å signere strategiske avtaler og kontrakter for vår digitale virksomhet, sier konsernsjef og administrerende direktør Geir Håøy.

Økende maritim aktivitet

Kongsberg Maritime (KM) fortsetter å forbedre driften og har 15 prosent EBITDA-margin, opp fra 11,1 prosent i tredje kvartal 2020. EBITDA er positivt påvirket av fordelaktig prosjektsammensetning og viser samtidig god kostnadsdisiplin i KM. 

– Kontraktene vi har signert innen offshore vind hittil i 2021 bekrefter at vi begynner å ta en posisjon i dette voksende og bærekraftige markedet, hvor Kongsberg Gruppen bidrar med både kompetanse og teknologi gjennom hele verdikjeden. Vi har blant annet sikret kontrakter knyttet til to nye vindturbininstallasjonsfartøyer til Cadeler samt leveranse av fremdriftssystemer til installasjonsfartøyer som skal bygges på Vard. Ettermarkedet har fortsatt den positive utviklingen fra de seneste kvartalene, og vi ser også økende aktivitet i enkelte andre maritime segmenter, sier Håøy.

Sterk vekst innen forsvar

Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) øker driftsinntektene til 2,3 milliarder kroner fra 1,9 milliarder i tredjekvartal 2020. Det er høy aktivitet i en rekke prosjekter, spesielt knyttet til missilproduksjon, våpenstasjoner til det amerikanske CROWS-programmet, flere NASAMS-luftvernprogrammer samt leveranser til F-35-programmet.

—Ubåt- og missilavtalen er en viktig og strategisk milepæl som vil gi aktivitet i flere tiår fremover. Det er god utvikling i alle divisjoner, og den betydelige ordrereserve gir grunnlag for fortsatt vekst, sier Håøy.

Digital utrulling fortsetter

Kongsberg Digital (KDI) øker driftsinntektene til 221 millioner kroner, fra 185 millioner kroner i tilsvarende kvartal i 2020. Andelen «recurring revenues» (gjentakende inntekter) var 41 prosent i kvartalet.

— Vårt digitale forretningsområde opplever økt etterspørsel etter den digitale tvilling løsning, Kognitwin, og også løsningen for «skip-til-sky», Vessel Insight. Kognitwin har utviklet seg i tråd med de ambisiøse planene som er lagt. Samtidig har utrullingen av Vessel Insight gått noe senere enn forventet, men så langt i 2021 ser vi at pilene peker i riktig retning, sier Håøy.

Det er i kvartalet blant annet inngått avtale med ExxonMobil for installasjon og evaluering av Kognitwin, samt med Olympic Subsea, Güngen og Island Offshore for utrulling av Vessel Insight på de respektive rederienes flåter. 

Forventer videre vekst

KONGSBERG har en solid balanse og en ordrereserve på NOK 44,9 milliarder ved utgangen av tredjekvartal 2021.

– Vi har tro på en positiv markedsutvikling fremover, til tross for at utfordringer i leverandørkjeden og andre usikkerheter knyttet til pandemien kan påvirke markedene våre. Forsvarsområdet vårt har en rekordhøy ordrereserve samtidig som vi er godt posisjonert inn mot betydelige, internasjonale programmer. Jeg forventer at den høye aktiviteten innen forsvar vil fortsette å bidra til vekst for konsernet fremover. Vi investerer løpende i vårt digitale forretningsområde, for å øke kapasiteten og legge grunnlaget for ytterligere vekst. I maritim gir den økte aktiviteten i enkelte segmenter, grunn til mer optimisme, sier Håøy.  

Kongsberg Gruppen har store ambisjoner når det gjelder reduksjon av vårt eget klimaavtrykk, og vi har i dette kvartalet forpliktet oss til å sette mål i henhold til Science Based Target initiativet.

– Vi ser at der vi virkelig kan utgjøre en forskjell er gjennom vår verdikjede. Vi vil derfor ta initiativ til et samarbeidsprosjekt for å sikre at innen fem år skal minst to tredjedeler av våre leverandører, målt i omsetning, sette egne klimamål. Vi ser også betydelige forretningsmuligheter knyttet til behovet for bærekraftige løsninger, hvor vi bidrar med vår kompetanse og teknologi til å løse miljøutfordringene som våre kunder og bransjer står overfor, sier Håøy.

Webcast av presentasjonen kan følges på www.kongsberg.com kl. 0815, fredag 29. oktober.

Kontaktinformasjon:

Jan Erik Hoff

Direktør, Investor Relations

Kongsberg Gruppen ASA

(+47) 99 11 19 16

jan.erik.hoff@kog.kongsberg.com

Ronny Lie

Kommunikasjonsdirektør

Kongsberg Gruppen ASA

(+47) 91 61 07 98

ronny.lie@kog.kongsberg.com

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, ledende globalt teknologiselskap som leverer oppdragskritiske systemer og løsninger med ekstrem ytelse for kunder som opererer under ekstremt utfordrende forhold. Vi samarbeider med nasjoner, virksomheter og forskningsmiljøer, for å flytte grensene for teknologiutvikling i næringer som romfart, offshore og energi, handelsflåte, forsvar og luftfart med mer. KONGSBERG har om lag 11 000 ansatte lokalisert i mer enn 40 land, og har en samlet omsetning på 25,6 milliarder kroner i 2020.

Følg oss på: kongsberg.com, Facebook, Twitter og LinkedIn