KONGSBERG leverer et godt kvartal i en utfordrende situasjon

Kongsberg Gruppen opprettholder en solid drift og leverer et godt andre kvartal. Driftsinntektene holder seg stabile og god prosjektgjennomføring kombinert med iverksatte tiltak, resulterer i økt lønnsomhet for konsernet.

Nøkkeltall:

  • Ordreinngangen ble MNOK 6 067 mot MNOK 9 297 i andre kvartal i 2019
  • Driftsinntektene ble MNOK 5 983 mot MNOK 6 012 i andrekvartal i 2019
  • EBITDA ble MNOK 772 mot MNOK 443 i andre kvartal i 2019
  • EBITDA-marginen ble 12,9% mot 7,4 % i andre kvartal i 2019.

- Resultatene for andre kvartal viser at vi så langt har løst oppgavene og håndtert utfordringene i forbindelse med covid-19-utbruddet på en god måte. Jeg er imponert over kunder, partnere og ikke minst våre 11 000 kollegaer som i perioden har vært svært løsningsorienterte og vist stor tilpasningsevne. Covid-19 i kombinasjon med oljeprisfallet i 2020 utfordrer verdensøkonomien og det er fortsatt usikkerhet knyttet til markedsutviklingen fremover. Dette gjelder særlig maritim industri som preges av fallende nykontrahering og lavere aktivitet i ettermarkedet. Forsvarsvirksomheten fortsetter å levere på en solid ordrebok og øker sine inntekter i kvartalet. Videre ser vi de erfaringene vi har gjort oss det siste halvåret har ført til økt effektivitet, redusert kostnadsbase og en «ny normal» som jeg forventer vil styrke vår konkurranseevne, sier konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen.

Kongsberg Maritime leverer gode resultater men påvirkes av covid-19 og oljeprisfall

Kongsberg Maritime har utstrakte internasjonale operasjoner og blir berørt av nedgangen i internasjonal handel og lavere aktivitet innen de maritime markedene. Resultatene i kvartalet viser at forretningsområdet håndterer situasjonen godt, men opplever en inntektsnedgang på 6 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Ordreinngangen faller med 22 prosent mens lønnsomheten (EBITDA) øker fra MNOK 168 til MNOK 267 (+ 59 %) sammenlignet med andre kvartal 2019.

Forretningsområdet ligger foran plan når det gjelder integrasjon og kostnadsbesparelser, hvor målet er MNOK 500 i løpet av året. Per 2. kvartal er det realisert MNOK 160 i kostnadssynergier. I tillegg har forretningsområdet lykkes med å skape inntektssynergier på tvers av KM-porteføljen.

Inntektsøkning i Kongsberg Defence & Aerospace

Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) leverer fortsatt på den solide ordrereserven som forretningsområdet hadde med seg inn i året, og øker samtidig driftsinntektene med 10 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Det er de samme programmene som i årets første kvartal som driver økningen i driftsinntekter: F-35, CROWS og luftvernsystemet NASAMS.

Forsvarsvirksomheten har i kvartalet ikke opplevd store konsekvenser som følge av covid-19, selv om enkelte prosjekter har hatt noen logistikk- og leveranseutfordringer. Driften har likevel kunnet foregå på et tilnærmet normalt nivå.

Kongsberg Digital vant sin hittil største enkeltkontrakt

Kongsberg Digital signerte i kvartalet en avtale til en verdi av 250 MNOK for leveranse av softwareløsninger for sanntidsdatainnsamling og -visualisering. Dette er den største enkeltstående kontrakten til Kongsberg Digital siden etableringen i 2016. Kongsberg Digital har god aktivitet og avsluttet kvartalet med å kjøpe opp det danske IT-selskapet Coach Solutions.

- Samlet sett leverer vi et sterkt kvartal som jeg er godt fornøyd med i dagens situasjon. Vi har hatt en meget god prosjektgjennomføring i kvartalet og samtidig signert nye og viktige avtaler med kunder og partnere. Vi er forberedt på at den ekstraordinære situasjonen med covid-19 og oljeprisfall vil påvirke oss i lang tid fremover. Jeg er likevel trygg på at KONGSBERG er godt rustet til å møte utfordringer og at organisasjonen er i stand til å tilpasse seg skiftende omgivelser, sier konsernsjef Geir Håøy.

For mer informasjon, kontakt:

Jan Erik Hoff, Group Vice President Investor Relations, Kongsberg Gruppen ASA, Tel: +47 991 11 916.

Ronny Lie, kommunikasjonsdirektør, Kongsberg Gruppen ASA, Tel.: +47 916 10 798.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Kongsberg Gruppen (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. Kongsberg Gruppen har nær 11 000 medarbeidere i 40 land. Følg oss på Twitter: @kongsbergasa.