Skip to main content

Vitenskapelige applikasjoner

Effektivt bruk av Simrads avanserte utstyr for fiskeri forskning

Vitenskapelige applikasjoner

Ekkoloddet har vært i bruk i vitenskapens tjeneste i mer enn 70 år. Dette instrumentet er fremdeles standard utrustning for mengdeberegning av fiskebestander, og gir viktige data for riktig utnyttelse av våre verdifulle fiskeressurser.

Den tradisjonelle bruken av ekkoloddet har vært å sende en lydstråle fra havoverflaten og ned mot bunnen. Kombinert med informasjon fra trål blir da bestand og størrelsesfordeling av fisken beregnet. For å skille mellom fisk og plankton, eller for å gi utfyllende informasjon om arter, blir det brukt flere forskjellige ekkoloddfrekvenser.

I det siste ser vi at også sonar og fangstkontrollsystemer blir populære hos forskerne.

Bruk av sonar

Simrads sonarer for fiskeleting er forberedt for vitenskapelig bruk ved at de tilbyr en "scientific output". Dette er en egen tilkopling til sonaren hvor forskeren kan hente ut informasjon om distribusjon, samt fiskestimers volum, form og oppførsel.

Bruk av fangstkontrollsystemer

For å sammenlikne og validere informasjonen fra ekkolodd og sonar brukes fangstkontrollsystemet for å hente inn data om trålens posisjon og oppførsel i forhold til forskningsfartøyets bevegelser. Fangstkontrollsystemets sensorer registrerer blant annet avstanden mellom tråldørene, trålens dybde og avstand til bunnen, hvor mye fisk som er kommet inn i trålposen, og hvorvidt bunntelna berører bunnen eller ikke.