Test Tekniker / Test Technician

En spennende mulighet har dukket opp hos oss i Kongsberg Discovery som Test Tekniker. Som Test Tekniker vil du jobbe med å kvalitetssikre våre høyteknologiske hydroakustiske undervannsensorer. Sensorene opererer i krevende omgivelser på store dybder, noe som gjør at alle produktene må gjennom grundige testprosedyrer.

Hovedoppgaven som Test Tekniker vil være å utføre tester og sikre at produktene oppfyller nødvendige kvalitetsstandarder, samt rapportere og følge opp eventuelle avvik som avdekkes. For dette arbeidet er vi på jakt etter deg som er lærevillig, strukturert, og har høyt fokus på kvalitet. Du vil bli en del av et engasjert, teknisk kompetent og kvalitetsbevisst team.

Ansvarsområder

 • Sammenstilling, test og kontroll av elektronikk og undervannssensorer.
 • Sette opp PC-er med kundespesifikke innstillinger
 • Samarbeid med utviklingsavdelingen i utviklingsprosessen av neste generasjons sensorer
 • Bidra til kontinuerlig forbedring.
 • Kommunisere funn, avvik og forbedringsmuligheter med teamleder, produkteiere og andre Kongsberg-ansatte.

Kvalifikasjoner og erfaring

 • Teknisk fagskole eller relevant fagbrev (produksjonselektroniker, IT, elektronikk eller lignende).  Relevant arbeidserfaring eller personlige egenskaper kan kompensere for manglende formell kompetanse.
 • Erfaring fra produksjon, testing eller kvalitetskontroll.
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk.
 • Mulighet til å jobbe 2-skift ved behov.

I KONGSBERG tror vi at mangfold fremmer innovasjon. Vi oppfordrer deg til å søke, selv om du ikke oppfyller alle kravene. Forskning viser at kvinner og minoritetsgrupper er mindre tilbøyelige til å søke på jobber med mindre de oppfyller hver eneste kvalifikasjon. Ditt unike perspektiv er verdifullt for oss og dine ferdigheter, holdning og perspektiv kan være akkurat det vi leter etter!

Denne ansettelsen kan kreve sikkerhetsklarering fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet, klarering fra Luftfartstilsynet eller bakgrunnssjekk.

Du er i stand til å

 • handle på eget initiativ, få ting til å skje og ta ansvar for resultatene.
 • bruke en metodisk og systematisk tilnærming, planlegge og prioritere egen arbeidsdag.
 • analysere komplekse problemstillinger og komme opp med rasjonelle vurderinger.
 • kommunisere på en klar, presis og strukturert måte.
 • samarbeide godt med andre, dele kunnskap, erfaring, informasjon og støtte andre i jakten på teamets mål.
 • være bevisst egne styrker og begrensninger og forfølge lærings- og karriereutviklingsmuligheter.

Hva vi kan tilby deg

 • En spennende og viktig stilling som jobber for verdensledende leverandør av maritime løsninger.
 • Internasjonalt arbeidsmiljø og tverrfaglig teamsamarbeid.
 • Et inspirerende og trygt arbeidsmiljø.
 • Konkurransedyktige betingelser, inkludert attraktive forsikringsordninger og pensjonsordninger.

Arbeidssted
Horten, Strandpromenaden

Kontaktperson
Michal Vorren, Team Manager, PosCom – Assembly and Test +4747804552

-------------------------------------------------

An exciting opportunity has arisen with us at Kongsberg Discovery as a Test Technician. As a Test Technician, you will work on ensuring the quality of our high-technology hydroacoustic underwater sensors. These sensors operate in demanding environments at great depths, requiring all products to undergo thorough testing procedures.

The main task as a Test Technician will be to conduct tests and ensure that the products meet necessary quality standards, as well as reporting and following up on any deviations uncovered. For this role, we are seeking someone who is eager to learn, structured, and has a strong focus on quality. You will become part of a dedicated, technically competent, and quality-conscious team.

Responsibilities

 • Assembly, testing, and inspection of electronics and underwater sensors.
 • Set up PCs with customer-specific settings.
 • Collaboration with the development department in the development process of next-generation sensors.
 • Contribute to continuous improvement.
 • Communicate regarding findings, deviations, and improvement opportunities with team leaders, product owners, and other Kongsberg employees.

Qualifications and Experience

 • Technical college or relevant certificate of apprenticeship (production electronics technician, IT, electronics, or similar). Relevant work experience or personal qualities may compensate for formal qualifications.
 • Experience in production, testing, or quality control.
 • Good communication skills in Norwegian and English.
 • Ability to work in 2-shifts when required.

At KONGSBERG, we believe that diversity fuels innovation. We encourage you to apply, even if you do not meet every requirement. Research shows that women and minority groups are less likely to apply to jobs unless they meet every single qualification. Your unique perspective is valuable to us. Your skills, attitude and perspective could be exactly what we are looking for!

This employment may require security clearance by the Norwegian National Security Authority, clearance through Civil Aviation Authority or a background check.

You are able to

 • act on own initiative, make things happen and accept responsibility for the results.
 • use a methodical and systematic approach, plan ahead, define clear priorities and allocate resources effectively.
 • analyse complex issues and problems and come up with rational judgments.
 • communicate in a clear, precise and structured way.
 • co-operate well with others, share knowledge, experience, information and support others in the pursuit of team goals.
 • be aware of own strengths and limitations and pursue learning and career development opportunities.

What we can offer

 • An exciting and important position working for the world-leading supplier of maritime solutions.
 • International work environment and multidisciplinary team collaboration.
 • An inspiring and safe work environment.
 • Competitive terms including attractive insurance policies and pension schemes.

Work Location
Horten, Strandpromenaden

Point of Contact
Michal Vorren, Team Manager, PosCom – Assembly and Test +4747804552

Kongsberg Discovery is responsible for product and technology development, supply chain operations, and project delivery for KONGSBERG's subsea and marine surface sensors, hydroacoustic positioning, sonar & mapping systems, robotic vessels, and communications systems. Through its comprehensive portfolio of offerings, Kongsberg Discovery continues to be recognized as a world leader in its core markets all over the world. We have a strong history and track record of delivering world-class products and services to customers across the globe. There is a firm focus on developing advanced technological and autonomous systems that optimize operations at sea – while simultaneously reducing the environmental impact – our solutions are key in transforming the maritime sector for a more sustainable future.

KONGSBERG is a leading global technology group. Throughout our proud two hundred year history, we have continuously advanced, applying innovative solutions to the needs of our customers, partners and society at large. We believe diversity is our strength. By fostering an inclusive and diverse culture we nurture and ensure space for different perspectives and ideas. We are determined in our work to mature and improve our ability to utilize our diversity and culture of differences to create positive business results.

Protechting people and planet