Software Project Engineer, Power Control

Vi søker flere – nyutdannet eller erfarne flinke kollegaer for oppstart i august 2024! Vi er på jakt etter flere kloke hoder, vil du bli med oss på reisen videre?

Det har aldri vært en mer spennende tid å jobbe i Kongsberg Maritime enn akkurat nå. Hos oss vil du være i forkant med å gjøre virksomheten i stand til å nå sine mål gjennom å optimalisere kontrollsystemer for elektrotavler og Power Management, som for eksempel i elektrifiseringsprosjekter. Du vil bli med i organisasjonen i en tid da digital innovasjon er nøkkelen til suksessen til selskapet, og vi vil at du skal hjelpe oss med å forme denne reisen videre.

Arbeidsverktøyet er Kongsberg Maritimes egenutviklede automasjonssystem AIM eller det nyere Kongsberg Control System (KCS). Selve programmeringen i AIM og KCS er modulbasert. Siden dette er KM-spesifikke programmer/verktøy, er det ingen krav om at du skal være kjent med dem. Nødvendig opplæring og kurs tilbys etter ansettelse.

Ansvarsområder

 • Engineering og konfigurering av KMs kontrollsystemer.
 • Utforming og endring av grensesnitt for operatørene (HMI).
 • Prosjektarbeid i samarbeid med oppdragsgiver/kunde.
  • Deltagelse i små og store offshoreprosjekter - fra store nybygg til vedlikeholdsoppgaver på eksisterende installasjoner.
  • Oppsett og gjennomføring av ulike tester på systemene i prosjektfasen, både internt og hos underleverandør/kunde.
 • Implementering og idriftsettelse av kontrollsystemer både offshore og onshore.
 • Du vil få jobbe i team med andre ingeniører på tvers av fagfelt, både nyutdannede og erfarne ingeniører.

Ønskede kvalifikasjoner og forutsetninger

 • Master, Bachelor eller fagskole innen relevante fag (automasjon, elektro, elektronikk, data etc.).
 • Evne og motivasjon til å tilegne seg ny kunnskap.
 • Utføre selvstendige arbeidsoppgaver hvor kvalitet og profesjonalitet vektlegges.
 • Kunne utføre praktiske oppgaver for å løse problemstillinger.
 • Er positiv og løsningsorientert med gode samarbeidsevner.
 • Flytende muntlig og skriftlig norsk og engelsk.

I KONGSBERG tror vi at mangfold fremmer innovasjon. Vi oppfordrer deg til å søke, selv om du ikke oppfyller alle kravene. Ditt unike perspektiv er verdifullt for oss og dine ferdigheter, holdning og perspektiv kan være akkurat det vi leter etter!

Denne ansettelsen kan kreve sikkerhetsklarering fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet, klarering gjennom Luftfartstilsynet eller bakgrunnssjekk.

Hva vi kan tilby

 • Du vil få tildelt en mentor samt nødvendig opplæring og kursing. I tillegg vil du være omringet av mange engasjerte kollegaer med ulik kompetanse som du kan støtte deg på.
 • Du vil jobbe med ledende og høyteknologiske løsninger, og mulighet til å videreutvikle disse.
 • Muligheter for jobbreiser i inn- og utland.
 • KONGSBERG er et stort internasjonalt konsern med norsk forankring, med mange interne karrieremuligheter.
 • Vi har en aktiv velferdsforening med blant annet utleiehytter, arrangementer og turer i inn og utland, lån av utstyr, bedriftsidrett, rabatt ordninger for ansatte som man kan bruke privat.
 • Treningsmulighet på jobben.
 • Fleksibel arbeidstid, og muligheter for en «Hybrid Working» avtale.

Søknader vil bli vurdert fortløpenede.

Arbeidssted
Kongsberg, eventuelt andre lokasjoner i Norge kan vurderes.
 

Kontaktperson
Knut Skaaluren, Department Manager +47 959 66 207

-------------------------------------------
 

We are looking for newly graduated or experienced talented colleagues to start in August 2024! We are seeking more bright minds, would you like to join us on our journey forward?

There has never been a more exciting time to work at Kongsberg Maritime than right now. With us, you will be at the forefront of enabling the business to achieve its goals by optimizing control systems for switchboards and Power Management, such as in electrification projects. You will join the organization at a time when digital innovation is key to the company's success, and we want you to help us shape this journey further.

The working tools are Kongsberg Maritime's self-developed automation system AIM or the newer Kongsberg Control System (KCS). The programming in AIM and KCS is modular. Since these are KM-specific programs/tools, there is no requirement for you to be familiar with them. Necessary training and courses will be offered.

Responsibilities

 • Engineering and configuration of KM's control systems.
 • Designing and modifying interfaces for operators (HMI).
 • Project work in collaboration with the client/customer.
  • Participation in small and large offshore projects - from major new builds to maintenance tasks on existing installations.
  • Setting up and conducting various tests on the systems during the project phase, both internally and with subcontractors/customers.
 • Implementation and commissioning of control systems both offshore and onshore.
 • You will work in a team with other engineers across disciplines, both newly graduated and experienced engineers.

Qualifications and requirements

 • Master's, Bachelor's, or technical school degree in relevant fields (automation, electrical, electronics, data, etc.).
 • Ability and motivation to acquire new knowledge.
 • Perform independent tasks where quality and professionalism are emphasized.
 • Ability to carry out practical tasks to solve issues.
 • Positive and solution-oriented with good collaboration skills.
 • Fluent oral and written Norwegian and English.

At KONGSBERG, we believe that diversity fuels innovation. We encourage you to apply, even if you do not meet every requirement. Your unique perspective is valuable to us. Your skills, attitude and perspective could be exactly what we are looking for!

This employment may require security clearance by the Norwegian National Security Authority, clearance through Civil Aviation Authority or a background check.
 

What we can offer

 • You will be assigned a mentor and provided with necessary training and courses. Additionally, you will be surrounded by many engaged colleagues with various skills you can rely on.
 • You will work with leading and high-tech solutions, with the opportunity to further develop them.
 • Opportunities for business travel both domestically and internationally.
 • KONGSBERG is a large international group with Norwegian roots, offering many internal career opportunities.
 • We have an active welfare association with, among other things, rental cabins, events and trips both domestically and abroad, equipment loans, corporate sports, and employee discount schemes that you can use privately.
 • Exercise facilities at the workplace.
 • Flexible working hours, and the possibility of a "Hybrid Working" agreement.

Applications will be continuously evaluated.

Work Location
Kongsberg, other locations in Norway may be considered. 

Point of contact
Knut Skaaluren, Department Manager +47 959 66 207
 

Protechting people and planet