Skip to main content

Come create the future with us!

R&D Mechanical Designer

En spennende mulighet har oppstått som FoU mekanisk designer i Kongsberg Discovery. Stillingen er i vår avdeling for Ocean Technology R&D, som designer undervannsakustiske systemer. Kollegene dine er ledende eksperter innen akustikk, elektronikk og signalbehandling, lidenskapelig opptatt av arbeidet sitt og klare til å dele sin kunnskap.

Vi designer de akustiske transduserne for våre produkter; sonarer, ekkolodd og multistråle ekkolodd for havbunnskartlegging, fiskeleting og undervannskommunikasjonsprodukter. Vi fokuserer på og optimaliserer god design praksis, ytelse og effektivitet. Hvis du er svært motivert for å jobbe med innovasjon og søker en mulighet til å spesialisere deg og jobbe med avanserte utfordringer innen mekanisk design for elektroakustisk transduserutvikling, kan du være den rette for teamet vårt.

Ansvarsområder

 • Ansvarlig for mekanisk design i elektroakustiske transdusere
 • Produksjon av prototyper i samarbeid med egen industrialiseringsavdeling og mekanisk verksted
 • Testing av nye materialer og bruk av ny materialteknologi
 • Delta i automatisering av produksjon

 

Kvalifikasjoner og erfaring

 • Master i mekanisk design/produktutvikling og produksjon
 • Mekanisk design og 3D-modellering
 • Styrkeberegning og dimensjonering (FEM-metoden)
 • Gjerne erfaring med maskiner fra verksted/produksjon etc.

Hos KONGSBERG tror vi at mangfold gir innovasjon. Vi oppfordrer deg til å søke, selv om du ikke oppfyller alle kravene. Forskning viser at kvinner og minoritetsgrupper er mindre tilbøyelige til å søke på jobber med mindre de oppfyller alle kvalifikasjonene. Ditt unike perspektiv er verdifullt for oss. Dine ferdigheter, holdninger og perspektiver kan være akkurat det vi leter etter!

Denne ansettelsen kan kreve sikkerhetsklarering fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet, klarering fra Luftfartstilsynet eller bakgrunnssjekk.

Du er i stand til å

 • handle på eget initiativ, få ting til å skje og ta ansvar for resultatene
 • bruke en metodisk og systematisk tilnærming, planlegge fremover, definere tydelige prioriteringer og allokere ressurser effektivt
 • samarbeide godt med andre, dele kunnskap, erfaringer, informasjon og støtte andre i jakten på teammål
 • analysere komplekse problemstillinger og problemer og komme opp med rasjonelle vurderinger
 • produsere friske og fantasifulle ideer og løsninger
 • kommunisere på en tydelig, presis og strukturert måte

Hva vi kan tilby deg
Hos oss vil du bli tilbudt en konkurransedyktig lønns- og fordelspakke med gode utviklingsmuligheter i et internasjonalt miljø. Vi har fleksibel arbeidstid og ferieordninger i tillegg til en god pensjons- og forsikringsordning. Vi tilbyr et inspirerende og trygt arbeidsmiljø og muligheten til å jobbe med bærekraftige og spennende løsninger for fremtiden.

Lokasjon
Horten

Kontaktperson
Frank Tichy, R&D Manager +47 992 03 955

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

An exciting opportunity has arisen as R&D Mechanical Designer at Kongsberg Discovery. The position is in our department for Ocean Technology R&D, designing underwater acoustic systems. Your coworkers are leading experts in acoustics, electronics and signal processing, passionate about their work and ready to share their knowledge.

We are designing the acoustic transducers for our products; sonars, echosounders and multi beams for seabed mapping, fish finding and underwater communication products. We focus on and optimize good design practice, performance and efficiency. If you are highly motivated to work with innovation and seek an opportunity to specialize and work with advanced challenges in mechanical design for electro acoustic transducer development, you could be the right one for our team.

Accountabilities

 • Responsible for the mechanical design within the electro acoustical transducers.
 • Production of prototypes in collaboration with own Industrialization department and mechanical workshop.
 • Testing of new materials and making use of new material technology.
 • Participate in automating production.

Qualification and experience

 • Master’s degree in mechanical engineering.
 • Mechanical design and 3D modelling.
 • Strength calculation and dimensioning (FEM method).
 • Preferably experience with machines from workshop / production etc.

At KONGSBERG, we believe that diversity fuels innovation. We encourage you to apply, even if you do not meet every requirement. Research shows that women and minority groups are less likely to apply to jobs unless they meet every single qualification. Your unique perspective is valuable to us. Your skills, attitude and perspective could be exactly what we are looking for!

This employment may require security clearance by the Norwegian National Security Authority, clearance through Civil Aviation Authority or a background check.

You are able to

 • act on own initiative, make things happen and accepts responsibility for the results
 • use a methodical and systematic approach, plan ahead, define clear priorities and allocates resources effectively
 • co-operate well with others, share knowledge, experience, information and support others in the pursuit of team goals
 • analyze complex issues and problems and come up with rational judgments
 • produce fresh and imaginative ideas and solutions
 • communicate in a clear, precise and structured way

 

What we can offer you
With us, you will be offered a competitive salary and benefit packages with good development opportunities in an international environment. We have flexible work hours and holiday arrangements in addition to a good pension and insurance scheme. We offer an inspiring and safe work-environment and the possibility to work with sustainable and exciting solutions for the future.

 

Work location
Horten

Point of contact
Frank Tichy, R&D Manager +47 992 03 955

Kongsberg Discovery is responsible for product and technology development, supply chain operations, and project delivery for KONGSBERG's subsea and marine surface sensors, hydroacoustic positioning, sonar & mapping systems, robotic vessels, and communications systems. Through its comprehensive portfolio of offerings, Kongsberg Discovery continues to be recognized as a world leader in its core markets all over the world. We have a strong history and track record of delivering world-class products and services to customers across the globe. There is a firm focus on developing advanced technological and autonomous systems that optimize operations at sea – while simultaneously reducing the environmental impact – our solutions are key in transforming the maritime sector for a more sustainable future.

KONGSBERG is a leading global technology group. Throughout our proud two hundred year history, we have continuously advanced, applying innovative solutions to the needs of our customers, partners and society at large. We believe diversity is our strength. By fostering an inclusive and diverse culture we nurture and ensure space for different perspectives and ideas. We are determined in our work to mature and improve our ability to utilize our diversity and culture of differences to create positive business results.

Protechting people and planet