Skip to main content

Produksjonsoperatør/Skilled Polymold Operator

En ny og spennende mulighet har dukket opp hos oss i Kongsberg Maritime som produksjonsoperatørSkilled Polymold Operator. Du vil jobbe med våre hydroakustiske undervannsensorer som opererer på store dybder og overvåker fysiske og biologiske egenskaper under vann.

Vi er på jakt etter deg som er nøyaktig, viser integritet, er ryddig og har en teknisk forståelse. Du vil bli med i et svært engasjerende og kompetent team som deler kunnskap og hjelper hverandre. Vi har alltid som mål å finne løsninger i møte med nye utfordringer.

Ansvarsområde:

 • Produksjon i henhold til prosedyrer og prognose
 • Delta aktivt i selskapets Lean program, det er forventet at du forslår forbedringer som kontinuerlig videreutvikler våre produkter og prosesser
 • Aktivt følger selskapets prosedyrer og lovverk for Helse, miljø og sikkerhet
 • Førstelinje vedlikehold av avdelingens maskinpark og løse små reparasjoner, utskiftninger og ukentlig rengjøring

Denne ansettelsen kan kreve sikkerhetsklarering fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.nsm.no

Kvalifikasjoner og erfaring:

 • Fordel med fagbrev i produksjonsteknikk, plast og kompositt eller relevant erfaring med polyuretan-arbeid
 • Kjemi-bakgrunn eller -ekspertise er en fordel
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk og engelsk (muntlig og skriftlig)
 • Generell kjennskap til IT-verktøy. Fordel med kjennskap til ERP og AX

Du personen som:

 • Er selvstendig, får ting til å skje og respekterer ansvar for resultatet
 • Deltar i å skape et stabilt og betryggende arbeidsmiljø, samt støtter og oppmuntrer til teamwork
 • Kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte
 • Samarbeider godt med andre, deler kunnskap, erfaring, informasjon og støtter andre i å nå teamets mål.
 • Er bevisst egne styrker og svakheter og forfølger muligheten for læring og utviklingsmuligheter

Arbeidssted

Horten, Strandpromenaden

Arbeidstid

Dagskift / 2 skift etter behov

Vil du vite mer? Kontakt Thomas Auflem Fagerbakke, Group Manager, +47 938 09 662, thomas.fagerbakke@km.kongsberg.com

____________________________________________________________

We are looking for a dedicated new production operator, a Skilled Polymold Operator in Kongsberg Maritime, for embedding hydro-acoustic underwater sensors that will be able to operate at great depths. You will embed our sensors in polymold, which is moldable plastic that with its qualities makes it perfect for our sensors that monitors underwater physical and biological characteristics.

With us, you will join a highly competent team of colleagues that share knowledge and help each other. As a Skilled Polymold Operator you should be accurate, show integrity, be tidy and have a technical understanding. You will receive thorough training to deliver according to our quality standards

Key accountabilities

 • Production according to procedure and forecast
 • Participate actively in the company's improvement LEAN program. It is expected that you suggest improvements to continuously develop our products and processes
 • Actively participate in our company’s Health, Safety and Environment procedures and regulations
 • First-line maintenance of our machines solving minor issues, replacement procedures and cleanliness

This employment may require security clearance by the Norwegian National Security Authority. For more information visit www.nsm.no.

Qualifications and experience

 • Preferably certificate of apprenticeship in manufacturing techniques (produksjonsteknikkfaget), certificate of apprenticeship in polymer and composites (polymer og komposittfaget) or relevant work experience
 • Chemical background or experience is an advantage
 • Good Verbal and written communication skills in Norwegian and English
 • General IT knowledge. Preferably knowledge from Enterprise Resource Planning System, AX

You are able to

 • act on own initiative, make things happen and accepts responsibility for the results
 • create a stable and re-assuring work atmosphere and support and encourages team.
 • demonstrate specialist knowledge and expertise in own area
 • communicate in a clear, precise and structured way
 • co-operate well with others, share knowledge, experience, information and support others in the pursuit of team goals
 • be aware of own strengths and limitations and pursues learning and career development opportunities

Work location

Horten, Strandpromenaden

What we can offer you

With us, you will be offered a competitive salary and benefit packages with good development opportunities in an international environment. We have flexible work hours and holiday arrangements in addition to a good pension and insurance scheme. We offer an inspiring and safe work-environment and the possibility to work with sustainable and exciting solutions for the future.

At Kongsberg, we believe in tackling challenging problems and delivering extreme performance for extreme conditions. We do that through excellent products and services developed for delivering the greatest benefits to our customers.

Kongsberg Maritime, a subsidiary of KONGSBERG, is a global marine technology company, providing innovative and reliable technology solutions for all marine industry sectors including: merchant, offshore, subsea and naval. Headquartered in Kongsberg, Norway, the company has manufacturing, sales and service facilities in 34 countries. Kongsberg Maritime is part of KONGSBERG, an international, knowledge-based group delivering high-technology systems and solutions to clients within the oil and gas industry, merchant marine, defence and aerospace

Our Sensors and Robotics division develops and delivers world class connected sensors and smart robotics for Marine, Research and Naval applications. The division has the responsibility for KM's leading offering of Underwater Mapping systems, Underwater Positioning, Marine Robotics, Fishery and Naval Sensors, Precision Positioning and Sensing Solutions.

WORLD CLASS – through people, technology and dedication